• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ

2002 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр
Улаанбаатар хот
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ЗОРИЛТ, ЗАРЧИМ
 1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Эрүүгийн хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хууль ёсны зарчим
 4 дүгээр зүйл. Гэм буруутай нь тогтоогдсон тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зарчим
 5 дугаар зүйл. Хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх зарчим
 6 дугаар зүйл. Шударга ёсны зарчим
 7 дугаар зүйл. Энэрэнгүй ёсны зарчим
 8 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай этгээд зөвхөн өөрөө хариуцлага хүлээх зарчим
 9 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх зарчим
 10 дугаар зүйл. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ҮЙЛЧЛЭХ ЦАГ ХУГАЦАА, НУТАГ ДЭВСГЭР, ХАМААРАХ ЭТГЭЭД
 11 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хууль үйлчлэх цаг хугацаа
 12 дугаар зүйл. Эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэх үндэслэл, журам
 13 дугаар зүйл. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд Эрүүгийн хууль үйлчлэх үндэслэл, журам
 14 дүгээр зүйл. Монгол Улсын хилийн гадна гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд Эрүүгийн хууль үйлчлэх үндэслэл, журам
 15 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг шилжүүлэх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ГЭМТ ХЭРГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, АНГИЛАЛ
 16 дугаар зүйл. Гэмт хэргийн тухай ойлголт
 17 дугаар зүйл. Гэмт хэргийн ангилал
 18 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг давтан үйлдэх
 19 дүгээр зүйл. Нийлмэл гэмт хэрэг
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХ ЭТГЭЭД
 20 дугаар зүйл. Эрүүгийн хариуцлага хүлээх этгээд
 21 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх насны хязгаар
 22 дугаар зүйл. Хэрэг хариуцах чадваргүй байдал
 23 дугаар зүйл. Согтуурал буюу мансуурлын байдалд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага
 24 дүгээр зүйл. Онц аюултай гэмт хэрэгтэн
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ГЭМ БУРУУ
 25 дугаар зүйл. Гэм буруугийн хэлбэр
 26 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх
 27 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг болгоомжгүй үйлдэх
 28 дугаар зүйл. Хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах
 29 дүгээр зүйл. Хохирлын хэмжээг тодорхойлох
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДЭХ ҮЕ ШАТ
 30 дугаар зүйл. Төгссөн болон төгсөөгүй гэмт хэрэг
 31 дүгээр зүйл. Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэх
 32 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдэхээр завдах
 33 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдэхээс сайн дураараа
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ГЭМТ ХЭРЭГТ ХАМТРАН ОРОЛЦОХ
 34 дүгээр зүйл. Гэмт хэрэгт хамтран оролцох
 35 дугаар зүйл. Гэмт хэрэгт хамтран оролцогч
 36 дугаар зүйл. Гэмт хэрэгт хамтран оролцох хэлбэр
 37 дугаар зүйл. Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчид хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага
 38 дугаар зүйл. Зөрчиж гүйцэтгэх
 39 дүгээр зүйл. Гэмт хэрэгт хамаарагсад
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
ГЭМТ ХЭРГИЙН НИЙГМИЙН АЮУЛЫГ ҮГҮЙСГЭХ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
 40 дугаар зүйл. Аргагүй хамгаалалт
 41 дүгээр зүйл. Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, саатуулах үед гэм хор учруулах
 42 дугаар зүйл. Гарцаагүй байдал
 43 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэл, шинжилгээ, судалгааны ажлын үндэслэл бүхий эрсдэл
 44 дүгээр зүйл. Тушаал, захирамж биелүүлэх
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ЗОРИЛГО, ТӨРӨЛ
 45 дугаар зүйл. Эрүүгийн хариуцлагын ойлголт, зорилго
 46 дугаар зүйл. Ялын төрөл
 47 дугаар зүйл. Торгох
 48 дугаар зүйл. Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах
 49 дүгээр зүйл. Эд хөрөнгө хураах
 50 дугаар зүйл. Албадан ажил хийлгэх
 51 дүгээр зүйл. Баривчлах
 52 дугаар зүйл. Хорих
 53 дугаар зүйл. Цаазаар авах
АРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЯЛ ОНОГДУУЛАХ
 54 дүгээр зүйл. Ял оногдуулах нийтлэг зарчим
 55 дугаар зүйл. Ял хөнгөрүүлэх нөхцөл байдал
 551 дугаар зүйл. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид зааснаас хөнгөрүүлж хорих ял оногдуулах
 56 дугаар зүйл. Ял хүндрүүлэх нөхцөл байдал
 57 дугаар зүйл. Хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд ял оногдуулах
 58 дугаар зүйл. Хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах
 59 дүгээр зүйл. Цагдан хоригдсон хугацааг тооцох
 60 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэсэн буюу завдсан үйлдэлд ял оногдуулах
 61 дүгээр зүйл. Тэнсэх
 62 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулах
 621 дугаар зүйл.
 63 дугаар зүйл. Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх буюу ганц бие эцэгт хорих ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулах
АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГЫН БУСАД АРГА ХЭМЖЭЭ
 64 дүгээр зүйл. Эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээний төрөл
 65 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх
 66 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ оногдуулах, өөрчлөх, зогсоох
 67 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэсэн хугацааг тооцох
 68 дугаар зүйл. Архаг архичин буюу мансуурах донтой этгээдэд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, тэдэнд харгалзан дэмжигч тогтоох
 69 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдэд хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх
АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ
 70 дугаар зүйл. Үйлдсэн гэмт хэргээ илчилж ирсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх
 71 дүгээр зүйл. Хохирогчтой эвлэрсэн үндэслэлээр эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх
 72 дугаар зүйл. Эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх
 73 дугаар зүйл. Цаг үеийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх
АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ЯЛААС ЧӨЛӨӨЛӨХ
 74 дүгээр зүйл. Хорих ял эдлэхээс хугацаанаас нь өмнө тэнсэн суллах
 75 дугаар зүйл. Өвчний учир ялаас чөлөөлөх
 76 дугаар зүйл. Шийтгэх тогтоол биелүүлэх хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд ялаас чөлөөлөх
 77 дугаар зүйл. Өршөөл буюу уучлал үзүүлж ял эдлэхээс чөлөөлөх
 78 дугаар зүйл. Ялтай байдал
АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 79 дүгээр зүйл. Эх орноосоо урвах
 80 дугаар зүйл. Тагнуул хийх
 81 дүгээр зүйл. Төр, нийгмийн зүтгэлтний амь биед халдах
 82 дугаар зүйл. Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуйвалдаан зохион байгуулах
 83 дугаар зүйл. Зэвсэгт үймээн дэгдээх
 84 дүгээр зүйл. Хорлон сүйтгэх
 85 дугаар зүйл. Хорлон саатуулах
 86 дугаар зүйл. Үндэсний эв нэгдлийг бусниулах
 87 дугаар зүйл. Төрийн нууц задруулах
 88 дугаар зүйл. Төрийн нууц мэдээ, баримт бичиг, эд зүйлийг үрэгдүүлэх
 89 дүгээр зүйл. бусаар Монгол Улсын хил нэвтрэх
 90 дугаар зүйл. Улсын хилийн дэглэм зөрчих
АРВАН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ХҮНИЙ АМЬ БИЕ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 91 дүгээр зүйл. Хүнийг санаатай алах
 92 дугаар зүйл. Эх нь нярай хүүхдээ алах
 93 дугаар зүйл. Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчидсан үед бусдыг санаатай алах
 94 дүгээр зүйл. Бусдыг болгоомжгүй алах
 95 дугаар зүйл. Бусдыг амиа хорлоход хүргэх
 96 дугаар зүйл. Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах
 97 дугаар зүйл. Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл болгоомжгүй учруулах
 98 дугаар зүйл. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах
 99 дүгээр зүйл. Бусдын бие махбодид хөнгөн гэмтэл санаатай учруулах
 100 дугаар зүйл. Тарчлаах
 101 дүгээр зүйл. Хүний цус, эд, эрхтэнг хууль бусаар авах
 102 дугаар зүйл. Хүний цус, эд, эрхтэнг шаардлага хангаагүй нөхцөлд бэлтгэх, шилжүүлэн суулгах
 103 дугаар зүйл. Бэлгийн замын халдварт өвчин халдаах
 104 дүгээр зүйл. Дархлалын олдмол хомсдолын өвчнийг эмчлэхгүй орхих
 105 дугаар зүйл. Дархлалын олдмол хомсдолын өвчин халдаах
 106 дугаар зүйл. Өвчтөнд тусламж үзүүлэхгүй байх
 107 дугаар зүйл. Бусдыг амь биед нь аюултай нөхцөлд байхад нь тусламж үзүүлэхгүй байх
АРВАН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ, АЛДАР ХҮНД, НЭР ТӨРИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 108 дугаар зүйл. Хүн хулгайлах
 109 дүгээр зүйл. Хүнийг хууль бусаар хорих
 110 дугаар зүйл. Доромжлох
 111 дүгээр зүйл. Гүтгэх
 112 дугаар зүйл. Хүнийг барьцаалах
 113 дугаар зүйл. Хүн худалдах, худалдан авах
АРВАН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, НИЙГМИЙН ЁС СУРТАХУУНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 114 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэрэг үйлдэхэд татан оруулах
 115 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй хүнийг согтуурал, мансуурал, биеэ үнэлэх, тэнүүчлэл, гуйланчлалд татан оруулах
 116 дугаар зүйл. Хүүхэд солих, хууль бусаар үрчлэх
 117 дугаар зүйл. Хүүхэд хаях, төөрүүлэх
 118 дугаар зүйл. Асран хамгаалах үүргээ урвуулах
 119 дүгээр зүйл. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг халамжлах үүрэгт ажилдаа хайнга хандах
 120 дугаар зүйл. Эцэг, эх, эхнэр, нөхөр, төрүүлсэн буюу үрчилж авсан хүүхдээ тэжээн тэтгэхээс ноцтой зайлсхийх
 121 дүгээр зүйл. Хүүхдийг албадан болон хүчээр хөдөлмөрлүүлэх
 122 дугаар зүйл. Арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй хурьцал үйлдэх
 123 дугаар зүйл. Садар самууныг сурталчлах
 124 дүгээр зүйл. Биеэ үнэлэхэд бусдыг татан оролцуулах, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулах
 125 дугаар зүйл. Бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар хангах
 126 дугаар зүйл. Хүчиндэх
 127 дугаар зүйл. Эмэгтэй хүнийг тулган шаардаж үр хөндүүлэх
 128 дугаар зүйл. Эмнэлэгийн бус нөхцөлд үр хөндөх
 129 дүгээр зүйл. Булш сүйтгэх
АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
ИРГЭДИЙН УЛС ТӨРИЙН БОЛОН БУСАД ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 130 дугаар зүйл. Иргэн сонгуулийн эрхээ эдлэхэд болон сонгуулийн хорооны ажилд саад хийх
 131 дүгээр зүйл. Сонгуулийн болон бүх нийтийн санал хураалтын баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, санал хураалтын дүнг буруу гаргах
 132 дугаар зүйл. .Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөг зөрчих
 133 дугаар зүйл. Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 134 дүгээр зүйл. Иргэнийг үзэл бодлоор нь мөрдөн мөшгих
 135 дугаар зүйл. Иргэний захидал, харилцааны нууцын халдашгүй байдлыг зөрчих
 136 дугаар зүйл. Хувь хүний нууцыг задруулах
 137 дугаар зүйл. Иргэний орон байрны халдашгүй байдлыг зөрчих
 138 дугаар зүйл. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих
 139 дүгээр зүйл. Сэтгүүлчийн хуульд нийцсэн үйл ажиллагаанд саад хийх
 140 дугаар зүйл. Зохиогчийн эрхийг зөрчих
 141 дүгээр зүйл. Нээлт, шинэ бүтээл, оновчтой саналын зохиогч болон патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчих
 142 дугаар зүйл. Хүний шашин шүтэх, эс шүтэх эрхийг зөрчих
 143 дугаар зүйл. Шүтэж байгаа шашнаар нь хүнийг ялгаварлан гадуурхах, мөрдөн мөшгих
 144 дүгээр зүйл. Шашны харгис үзэл номлол сурталчлах, тараах
АРВАН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 145 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах
 146 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг булаах
 147 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх
 148 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах
 149 дүгээр зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг авахаар далайлган сүрдүүлэх
 150 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх
 151 дүгээр зүйл. Алдуул мал, гээгдэл буюу санамсаргүй олдсон эд хөрөнгө завших
 152 дугаар зүйл. Хадгалуулсан буюу бусад зорилгоор итгэмжлэн өгсөн бусдын эд хөрөнгө завших
 153 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгийг санаатайгаар устгах, гэмтээх
 1531 дугаар зүйл. Бусдын эд хөрөнгөд болгоомжгүйгээр хохирол учруулах
 154 дүгээр зүйл. Бусдын эд хөрөнгө хамгаалахад хайнга хандах
 155 дугаар зүйл. Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах
 1551 дугаар зүйл. Нотариатч, эрхийн улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих
ХОРЬДУГААР БҮЛЭГ
АЖ АХУЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 156 дугаар зүйл. Банкны тухай хууль тогтоомж зөрчих
 1561 дугаар зүйл. Хоршооны тухай хууль тогтоомж зөрчих
 1562 дугаар зүйл. Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомж зөрчих
 157 дугаар зүйл. Банкны үйл ажиллагаанд албан тушаалын байдлаа урвуулж буюу эрх мэдлээ хэтрүүлж оролцох
 158 дугаар зүйл. Үнэт цаасны тухай хууль тогтоомж зөрчих
 1581 дугаар зүйл. Даатгалын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 159 дүгээр зүйл. Аудитын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 160 дугаар зүйл. Эрдэнэсийн сангийн тухай хууль тогтоомж зөрчих
 161 дүгээр зүйл. Хориглосон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх
 162 дугаар зүйл. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх нэрээр халхавчлан хууль бус үйл ажиллагаа явуулах
 163 дугаар зүйл. Хууль бусаар олж авсан хөрөнгө, мөнгийг ашиглах
 164 дүгээр зүйл. Санхүүгийн болон аж ахуйн үйл ажиллагааны нууцыг хууль бусаар олж авах, задруулах
 165 дугаар зүйл. Санаатайгаар төлбөрийн чадваргүй болгох, дампууруулах
 166 дугаар зүйл. Татвар төлөхөөс зайлсхийх
 1661 дугаар зүйл. Мөнгө угаах
 167 дугаар зүйл. Татвар ногдуулалт, төлөлтөд хяналт тавих, татвар хураах тухай хууль тогтоомж зөрчих
 168 дугаар зүйл. Барааны тэмдэг, аж ахуйн нэгжийн нэрийг хууль бусаар ашиглах
 169 дүгээр зүйл. Хэрэглэгчийг хуурч мэхлэх, төөрөгдүүлэх
 170 дугаар зүйл. Хууль бусаар шан харамж авах
 171 дүгээр зүйл. Гологдол буюу чанар муутай бүтээгдэхүүн худалдах
 172 дугаар зүйл. Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах
 173 дугаар зүйл. Согтууруулах ундааг хориглосон зүйлээр бэлтгэх
 174 дүгээр зүйл. Чанар муутай барилга бариулах, ашиглалтад оруулах
 175 дугаар зүйл. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх
 176 дугаар зүйл. Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, онцгой албан татварын тэмдгийг хуурамчаар үйлдэх, ашиглах, борлуулах
ХОРИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙГМИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 177 дугаар зүйл. Зандалчлах
 178 дугаар зүйл. Зандалчлах тухай санаатай худал мэдээлэх
 1781 дугаар зүйл. Терроризм
 1782 дугаар зүйл. Терроризмыг санхүүжүүлэх
 1783 дугаар зүйл. Терроризмыг сурталчлах
 179 дүгээр зүйл. Нийтийн эмх замбараагүй байдал бий болгох
 180 дугаар зүйл. Уулгалан довтлох
 181 дүгээр зүйл. Танхайрах
 182 дугаар зүйл. Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох
 183 дугаар зүйл. Аюулгүй ажиллагааны журам зөрчих
 184 дүгээр зүйл. Тэсэрч дэлбэрэх болон түргэн шатамхай бодисыг агаарын хөлөгт хууль бусаар авч явах
 185 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар хийж бэлтгэх,хадгалах, авч явах, борлуулах, үйлдвэрлэх
 186 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар олж авах
 187 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хамгаалах үүрэгт ажилдаа хайнга хандах
 188 дугаар зүйл. Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх
 189 дүгээр зүйл. Галын аюулгүй байдлын хууль тогтоомж зөрчих
 190 дугаар зүйл. Тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхт бодисыг бүртгэх, хадгалах, ашиглах,тээвэрлэх, илгээх журам зөрчих
 191 дүгээр зүйл. Түргэн шатамхай болон идэмхий бодисыг хууль бусаар илгээх
ХОРИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 192 дугаар зүйл. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах
 193 дугаар зүйл. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг үйлдвэрлэх, бэлтгэх журам зөрчих
 194 дүгээр зүйл. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар авах
 195 дугаар зүйл. Мансууруулах бодис агуулсан ургамлыг тарих, ургуулах, хурааж авах
 196 дугаар зүйл. Мансууруулах буюу сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хэрэглэх газар зохион байгуулах
 197 дугаар зүйл. Хууль бусаар эмчлэх
 198 дугаар зүйл. Хууль бусаар эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх
 199 дүгээр зүйл. Тахал болон гоц халдварт бусад өвчинтэй тэмцэх журам зөрчих
 200 дугаар зүйл. Хүчтэй үйлчлэх болон хорт бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах
 201 дүгээр зүйл. Орчиндоо аюул учруулж болох амьтныг зохих хамгаалалтгүй байлгах
ХОРИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 202 дугаар зүйл. Агаарын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 203 дугаар зүйл. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 204 дүгээр зүйл. Газрын хэвлийг ашиглах, хамгаалах журам зөрчих
 205 дугаар зүйл. Байгаль орчныг бохирдуулах
 206 дугаар зүйл. Химийн гаралтай хорт бодис, үйлдвэрлэлийн хог хаягдал цэвэрлэх, тээвэрлэх, булшлах журам зөрчих
 207 дугаар зүйл. Газар эвдэх, гэмтээх, бохирдуулах
 208 дугаар зүйл. Усны тухай хууль тогтоомж зөрчих
 209 дүгээр зүйл. Ургамлын өвчин, хортон амьтантай тэмцэх талаар тогтоосон журам зөрчих
 210 дугаар зүйл. Байгалийн объектыг санаатай эвдэх, гэмтээх, устгах
 211 дүгээр зүйл. Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих
 212 дугаар зүйл. Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчих
 213 дугаар зүйл. Ой, хээрийн түймэр тавих
 214 дүгээр зүйл. Ашигт малтмалын хайгуул хийх, олборлох журам зөрчих
 2141 дүгээр зүйл. Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих
ХОРИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 215 дугаар зүйл. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих
 216 дугаар зүйл. Зам тээврийн осол гарсан газрыг санаатай орхих
 217 дугаар зүйл. Төмөр зам, усан болон агаарын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон техник ашиглалтын журам зөрчих
 218 дугаар зүйл. Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг чанаргүй засварлах, ашиглалтанд оруулах
 219 дүгээр зүйл. Тээврийн хэрэгсэл, зам харилцааны төхөөрөмжийг эвдэх, гэмтээх
 220 дугаар зүйл. Бүрэн биш тээврийн хэрэгслийг ажилд гаргах, жолоодох эрхгүй хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах
 221 дүгээр зүйл. Согтуурсан буюу мансуурсан хүнээр тээврийн хэрэгсэл жолоодуулах
 222 дугаар зүйл. Жолоогоо бусдад шилжүүлэх
 223 дугаар зүйл. Авто тээврийн хэрэгслийг авч зугтаах
 224 дүгээр зүйл. Олон улсын нислэгийн журам зөрчих
 225 дугаар зүйл. Агаарын хөлөг авч зугтаах
ХОРИН ТАВДУГААР БҮЛЭГ
КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 226 дугаар зүйл. Компьютерийн мэдээлэл, программыг өөрчлөх, эвдэх, сүйтгэх
 227 дугаар зүйл. Компьютерийн мэдээллийг хууль бусаар олж авах
 228 дугаар зүйл. Компьютерийн мэдээллийн сүлжээнд хууль бусаар нэвтрэх тусгай хэрэгсэл бэлтгэх, борлуулах
 229 дүгээр зүйл. Нянтай программ зохион бүтээх, ашиглах, тараах
ХОРИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
ЗАХИРГААНЫ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 230 дугаар зүйл. Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг эсэргүүцэх
 231 дүгээр зүйл. Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг доромжлох
 232 дугаар зүйл. Олон нийтийн сонгуульт үүргээ биелүүлж байгаа иргэнийг заналхийлэх буюу түүнд хүч хэрэглэх
 233 дугаар зүйл. Хуурамч баримт бичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягт үйлдэх, ашиглах
 234 дүгээр зүйл. Баримт бичиг, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл маягтыг хулгайлах, устгах, гэмтээх, нуух
 235 дугаар зүйл. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам зөрчих
 236 дугаар зүйл. Дураараа аашлах
 237 дугаар зүйл. Цэргийн татлагаас зайлсхийх
 238 дугаар зүйл. Дайны буюу дайн бүхий байдал зарласан үед албан журмын үүргээ биелүүлэхээс зайлсхийх
 239 дүгээр зүйл. Төрийн дайчилгаанаас зайлсхийх
 240 дугаар зүйл. Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн Монгол Улсад оршин суух, дамжин өнгөрөх, зорчих журам зөрчих
 241 дүгээр зүйл. Улаан загалмайн тэмдэг, нэрийг хууль бусаар ашиглах
 242 дугаар зүйл. Холбооны шугам хамгаалах журам зөрчих
 243 дугаар зүйл. Мөрийтэй тоглох
 244 дүгээр зүйл. Битүүмжилсэн эд зүйлийг дур мэдэн зарцуулах
ХОРИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 245 дугаар зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, шүүн таслах ажиллагаанд саад учруулах
 246 дугаар зүйл. Гэмт хэргийг үл мэдээлэх
 247 дугаар зүйл. Гэмт хэргийг нуун далдлах
 248 дугаар зүйл. Илт гэм буруугүй хүнийг сэжигтнээр тооцох, яллагдагчаар татах, ял шийтгэх
 249 дүгээр зүйл. Хүнийг хууль бусаар баривчлах
 250 дугаар зүйл. Шүүхээс хууль бус шийдвэр гаргах
 251 дүгээр зүйл. Эрүү шүүлт тулгах
 252 дугаар зүйл. Зориуд худал мэдээлэх
 253 дугаар зүйл. Нотлох баримтыг хуурамчаар бүрдүүлэх
 254 дүгээр зүйл. Худал мэдүүлэг өгөх
 255 дугаар зүйл. Гэрч, хохирогч мэдүүлэг өгөхөөс, шинжээч дүгнэлт гаргахаас татгалзах, зайлсхийх
 256 дугаар зүйл. Гэрч, хохирогчоор худал мэдүүлэг өгүүлэх, шинжээчээр худал дүгнэлт гаргуулах, орчуулагчаар худал орчуулуулах, хэлмэрчээр худал хэлмэрчлүүлэх
 257 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэргийн мэдээ баримтыг задруулах
 258 дугаар зүйл. Шүүхийн шийдвэрийг үл биелүүлэх
 259 дүгээр зүйл. Шүүгч, иргэдийн төлөөлөгч, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, өмгөөлөгч, прокурор шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчийг гүтгэх
 260 дугаар зүйл. Дансалсан буюу битүүмжилсэн эд хөрөнгийг үрэгдүүлэх, нуух
 261 дүгээр зүйл. Прокурорын хяналт, шүүх, цагдан хорих,хорих ангиас оргох
 262 дугаар зүйл. Хорих ял эдлэхээс зайлсхийх
ХОРИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРЭГ
 263 дугаар зүйл. Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах
 264 дүгээр зүйл. Төрийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх
 265 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ урвуулах
 266 дугаар зүйл. Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэх
 267 дугаар зүйл. Албан тушаалтны нэр барих
 268 дугаар зүйл. Хээл хахууль авах
 2681 дугаар зүйл. Мөнгө угаах
 269 дүгээр зүйл. Хээл хахууль өгөх
 270 дугаар зүйл. Хээл хахууль зуучлах
 271 дүгээр зүйл. Албан тушаалтан хуурамч баримт бичиг үйлдэх
 272 дугаар зүйл. Албан тушаалтан албан үүрэгтээ хайнга хандах
 273 дугаар зүйл. Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах
ХОРИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 274 дүгээр зүйл. Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэргийн ойлголт
 275 дугаар зүйл. Захирагчийн тушаал биелүүлэхгүй байх
 276 дугаар зүйл. Захирагчийг заналхийлэх, эсэргүүцэх, хүч хэрэглэх
 277 дугаар зүйл. Захирагч нь захирагдагчдаа хүч хэрэглэх
 278 дугаар зүйл. Бие биедээ захирагдахгүй цэргийн албан хаагчид харилцахдаа дүрмийн заалт зөрчих
 279 дүгээр зүйл. Цэргийн албанаас оргон зайлах
 280 дугаар зүйл. Биедээ гэмтэл учруулах буюу өөр бусад аргаар цэргийн албанаас зайлсхийх
 281 дүгээр зүйл. Цэргийн эд хөрөнгийг болон байлдааны галт хэрэгслийг зарах, үрэгдүүлэх, завших
 282 дугаар зүйл. Цэргийн эд хөрөнгийг санаатай устгах, гэмтээх
 283 дугаар зүйл. Байлдааны зэвсэг, галт хэрэгсэл, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэлтэй харьцах журам зөрчих
 284 дүгээр зүйл. Байлдааны машин жолоодох болон ашиглалтын журам зөрчих
 285 дугаар зүйл. Байлдааны болон сургуулийн нислэг хийх, түүнд бэлтгэх журам зөрчих
 286 дугаар зүйл. Байлдааны жижүүр хийх журам зөрчих
 287 дугаар зүйл. Дотоод албаны журам зөрчих
 288 дугаар зүйл. Харуулын албаны журам зөрчих
 289 дүгээр зүйл. Хилийн алба хаах журам зөрчих
 290 дугаар зүйл. Цэргийн анги, нэгтгэлийг дайсанд буулгаж өгөх, орхих
 291 дүгээр зүйл. Байлдааны талбарыг дур мэдэн орхих, дайсантай зэвсэг барьж байлдахаас зайлсхийх
 292 дугаар зүйл. Сайн дураараа дайсанд бууж өгч олзлогдох
 293 дугаар зүйл. Байлдааны талбарт тонуул хийх
 294 дүгээр зүйл. Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах, хэтрүүлэх, хэрэгжүүлэхгүй байх
 295 дугаар зүйл. Албандаа хайнга хандах
 296 дугаар зүйл. Байлдааны талбарт Улаан загалмайн тэмдгийг хууль бусаар зүүх, урвуулан ашиглах
ГУЧДУГААР БҮЛЭГ
ХҮН ТӨРӨЛХТӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭНХТАЙВНЫ ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ
 297 дугаар зүйл. Зэвсэгт мөргөлдөөн гаргах
 298 дугаар зүйл. Дайныг сурталчлах, уриалах
 299 дүгээр зүйл. Хориглосон арга хэрэгслээр дайн хийх
 300 дугаар зүйл. Үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээх, олж авах, тараах
 301 дүгээр зүйл. Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүст халдан довтлох
 302 дугаар зүйл. Төрлөөр устгах
 303 дугаар зүйл. Хөлсний цэрэг ашиглах
 304 дүгээр зүйл. Байгалийн тэнцэл алдагдуулах
ГУЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ
 305 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох хугацаа

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2004-05-14
2007-12-26
2008-02-01
2008-04-25
2009-12-24
  УДШ-ийн тайлбар
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ШИНЭ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ
Дугаар: 264, Огноо: 2002-07-24
МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 34, 35, 36, 37 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 10, Огноо: 2003-05-05
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 91 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 23, Огноо: 2003-04-09
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 175 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 24, Огноо: 2003-07-09
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 49 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ /ЭД ХӨРӨНГӨ ХУРААХ/-ИЙГ НЭГ МӨР ОЙЛГОЖ, ЗӨВ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ
Дугаар: 1, Огноо: 2006-02-20
Эрүүгийн хуулийн 181 дүгээр зүйлийн 181.3 дахь хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай
Дугаар: 3, Огноо: 2006-03-20
Эрүүгийн хуулийн 60 дугаар зүйлийг тайлбарлах тухай
Дугаар: 9, Огноо: 2006-03-20
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 148 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН “БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ЗАЛИЛАН МЭХЛЭЖ АВАХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦААНААС ҮҮССЭН МАРГААНААС ЯЛГАЖ, ЗӨВ ШИЙДВЭРЛЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТАЛААР
Дугаар: 51, Огноо: 2006-12-21
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 24 ДҮГЭЭР БҮЛГИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 27, Огноо: 2006-05-29
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 145 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ЗАРИМ ХЭСЭГ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 28, Огноо: 2006-05-29
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 110, 111 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛҮҮДИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 40, Огноо: 2007-10-29
Танхайрах гэмт хэргийг ойролцоо төрлийн гэмт хэрэг болон захиргааны зөрчлөөс ялгаж, зөв зүйлчлэхэд анхаарах зарим асуудлын талаар
Дугаар: 41, Огноо: 2007-10-29
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 136 ДУГААР ЗҮЙЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 50, Огноо: 2007-12-21
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 139 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 51, Огноо: 2007-12-21
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 113 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 12, Огноо: 2008-03-26
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 146 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН “БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ БУЛААХ” ГЭМТ ХЭРГИЙГ 147 ДУГААР ЗҮЙЛД ЗААСАН “БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ДЭЭРЭМДЭХ” ГЭМТ ХЭРГЭЭС ЯЛГАЖ, ЗӨВ ЗҮЙЛЧЛЭХЭД АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТАЛААР
Дугаар: 13, Огноо: 2008-03-26
Эрүүгийн хуулийн 93 дугаар зүйлийн зарим заалтыг тайлбарлах, санаа сэтгэл нь гэнэт хүчтэй цочрон давчидсан үед бусдыг санаатай алах гэмт хэргийг хүнийг санаатай алах гэмт хэргээс ялгаж,зөв зүйлчлэх талаар
Дугаар: 14, Огноо: 2008-03-26
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 22 ДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 29, Огноо: 2008-06-25
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 23 ДУГААР БҮЛГИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ
Дугаар: 30, Огноо: 2008-06-25
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.