• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 02 сарын 06 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Өршөөл үзүүлэх тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хугацаа
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Өршөөл үзүүлэх хэлбэр, хүрээ, хэмжээ
 4 дүгээр зүйл. Эрүү, захиргааны хариуцлага, эрүүгийн ялыг өршөөн хэлтрүүлэх
 5 дугаар зүйл. Эрүүгийн хууль тогтоомжид заасан зарим хугацааг хэрэгсэхгүй болгох
 6 дугаар зүйл. Өршөөлд хамааруулах албан татвар, нийгмийн даатгалын өр, төлбөр
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Өршөөлд үл хамааруулах
 7 дугаар зүйл. Өршөөлд үл хамааруулах
 8 дугаар зүйл. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
 9 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2008-05-09
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.