• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2008 оны 05 сарын 23 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын зорилго
 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, стандарт
 5 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын агуулга, стандарт
 6 дугаар зүйл. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн
 7 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын үнэлгээ
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Цэцэрлэг, түүний зохион байгуулалт
 8 дугаар зүйл. Цэцэрлэг
 9 дүгээр зүйл. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Цэцэрлэгийн удирдлага
 10 дугаар зүйл. Цэцэрлэгийн удирдлага
 11 дүгээр зүйл. Эрхлэгчийн нийтлэг эрх, үүрэг
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
Сургуулийн өмнөх боловсролын харилцаанд оролцогчид
 12 дугаар зүйл. Багш, түүний эрх, үүрэг
 13 дугаар зүйл. Туслах багшийн эрх, үүрэг
 14 дүгээр зүйл. Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Сургуулийн өмнөх боловсролын санхүүжилт
 15 дугаар зүйл. Санхүүжилт
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Бусад зүйл
 16 дугаар зүйл. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.