• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 07 сарын 09 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Өршөөл үзүүлэх тухай хууль тогтоомж
 3 дугаар зүйл. Хууль үйлчлэх цаг, хугацаа
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ӨРШӨӨЛ ҮЗҮҮЛЭХ ХЭЛБЭР, ХҮРЭЭ, ХЭМЖЭЭ
 4 дүгээр зүйл. Ялаас өршөөн хэлтрүүлэх
 5 дугаар зүйл. Ялаас өршөөн хасах
 6 дугаар зүйл. Зарим хугацааг хэрэгсэхгүй болгох
 7 дугаар зүйл. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох
 8 дугаар зүйл. Өршөөлд хамааруулахгүй нөхцөл байдал
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ХУУЛЬ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ
 9 дүгээр зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.