• Oноор
  • Үсгээр
 Оноо сонгоно уу
 Үсэг сонгоно уу
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2009 оны 11 сарын 18 өдөр Улаанбаатар хот

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 2 дугаар зүйл. Хүний хөгжил сангийн тухай хууль тогтоомж
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САН, ТҮҮНИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, АРВИЖУУЛАХ
 3 дугаар зүйл. Хүний хөгжил сан, түүнийг бүрдүүлэх эх үүсвэр
 4 дүгээр зүйл. Санд хөрөнгө төвлөрүүлэх
 5 дугаар зүйл. Сангийн хөрөнгийг арвижуулах
 6 дугаар зүйл. Сангийн хөрөнгө оруулалтын жишиг багц
 7 дугаар зүйл. Эрсдэлийн нөөц
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 8 дугаар зүйл. Сангийн хөрөнгийн удирдлага
 9 дүгээр зүйл. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим
 10 дугаар зүйл. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, түүнийг томилох
 11 дүгээр зүйл. Хяналтын зөвлөл
 12 дугаар зүйл. Мэдээллийн нээлттэй байдал
 13 дугаар зүйл. Компанийн хөрөнгийн удирдах эрхийг шилжүүлэх
 14 дүгээр зүйл. Сангийн эрсдэлийн удирдлага
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
САНГААС ХИШИГ, ХУВЬ ХҮРТЭЭХ
 15 дугаар зүйл. Сангаас хишиг, хувь хүртээх
 16 дугаар зүйл. Сангаас хишиг, хувь хүртэх эрх дуусгавар болох
 17 дугаар зүйл. Хишиг, хувь хүртэх хэлбэр, зарчим
ТАВДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ, БАТЛАХ, ТАЙЛАГНАХ
 18 дугаар зүйл. Сангийн төсвийн төслийг боловсруулах, өргөн мэдүүлэх
 19 дүгээр зүйл. Сангийн төсвийн төслийг батлах
 20 дугаар зүйл. Сангийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнийг Улсын Их Хуралд тайлагнах
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТАД ТАВИХ ХЯНАЛТ
 21 дүгээр зүйл. Аудит
 22 дугаар зүйл. Хөндлөнгийн аудит
 23 дугаар зүйл. Сангийн тайланг нийтэд мэдээлэх
ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
 24 дүгээр зүйл. Хориглох зүйл
 25 дугаар зүйл. Хариуцлага
 26 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

УИХ-ийн дарга
Д.Дэмбэрэл
  Хэрэгсэл
Хэвлэх хувилбар
Бүх зүйл: нээх хаах
  Нэмэлт өөрчлөлт
2010-07-09
Танд өөр ямар боломж шаардлагатай байгаа тухайгаа энд дарж үлдээнэ үү.