МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
264 дүгээр зүйл. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үед шүүгдэгчийн гаргасан мэдүүлгийг уншиж сонсгох

264.1. Хэргийн байдлыг тал бүрээс нь бүрэн, бодитой шинжлэхийн тулд хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын үед шүүгдэгчийн гаргасан мэдүүлгийг талуудын саналаар дор дурдсан тохиолдолд шүүх хуралдаанд уншиж сонсгоно:

264.1.1. урьд гаргасан мэдүүлэг нь шүүх хуралдаан дээр гаргаж байгаа мэдүүлгээс ноцтой зөрсөн;

264.1.2. шүүгдэгч шүүх хуралдаанд мэдүүлэг гаргахаас татгалзсан;
264.1.3. хэргийг шүүгдэгчийн байхгүйд хэлэлцэж байгаа.

264.2. Энэ хуулийн 264.1-д заасан журам нь шүүгдэгчээс шүүхэд урьд гаргасан мэдүүлгийг уншихад нэгэн адил хамаарна.

Print