МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
269 дүгээр зүйл. Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг сонсох

269.1. Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг сонсоход энэ хуулийн 145, 267 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/

269.2. Шүүх насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг сонсоход түүний эцэг, эх, хууль ёсны төлөөлөгч, түүнчлэн сурган хүмүүжүүлэгчийг оролцуулж болох ба тэдгээр нь шүүх хуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр гэрчид асуулт тавьж болно.
269.3. Хэргийн бодит үнэнийг тогтооход ач холбогдолтой бол шүүхийн тогтоол, шүүгчийн захирамжаар шүүгдэгчийг хуралдааны танхимаас гаргасны дараа насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг сонсож, улмаар түүнийг танхимд орж ирсний дараа гэрч, хохирогчийн мэдүүлгийг танилцуулж, түүнд гэрч, хохирогчид асуулт тавих бололцоо олгоно.

269.4. Насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг цаашид байлгах шаардлагагүй бол түүнийг мэдүүлгийг нь сонссоны дараа шүүх хуралдааны танхимаас гаргана.

Print