МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн хэлэлцүүлэг
271 дүгээр зүйл. Шүүх хуралдааны үед шинжилгээ хийлгэх

271.1. Шүүх хуралдааны үед хэрэгт холбогдолтой зүйлийг шинжлэхэд шинжээч оролцоно.

271.2. Шинжээч дүгнэлт өгөхөд ач холбогдол бүхий байдлын талаар шүүгдэгч, хохирогч, гэрчид асуулт тавьж болно.

271.3. Шинжээч дүгнэлт өгөхөд ач холбогдол бүхий байдлыг тодруулмагц шүүх хуралдаан даргалагч нь иргэдийн төлөөлөгч, талууд, оролцогч асуулт байвал шинжээчид бичгээр өгч болохыг мэдэгдэж, шинжээчид тавьсан асуултыг уншин сонсгож, түүний талаар улсын яллагчийн дүгнэлт, өмгөөлөх талын саналыг сонсгоно.

271.4. Энэ хуулийн 271.2, 271.3-т заасан ажиллагаа хийгдсэний дараа шүүх хариулт өгөх асуултыг тодорхойлж, шинжээч дүгнэлт гаргах ажилд орно.

271.5. Шинжээч дүгнэлтээ бичгээр өгөх бөгөөд түүнийг шүүх хуралдаан дээр уншин сонсгож, асуултын хамтаар тухайн хэрэгт хавсаргана.

271.6. Шинжээчид тавигдсан асуултад хамаарагдаагүй боловч түүний эрх хэмжээнд багтах бөгөөд хэрэгт холбогдолтой байдлын талаар тогтоогдсон зүйлийг шинжээч өөрийн дүгнэлтэд оруулах эрхтэй.

Print