МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ
Тогтоол гаргах
302 дугаар зүйл. Шийтгэх ба цагаатгах тогтоолын хуулбарыг гардуулан өгөх

302.1.Шийтгэх ба цагаатгах тогтоол хүчинтэй болсноос хойш 7 хоногийн дотор тогтоолын агуулгыг энэ хуулийн 294.2, 294.3 дахь хэсэг, 295, 296, 297, 298 дугаар зүйлд заасны дагуу бүрэн эхээр, бичгээр үйлдэж ял шийтгүүлсэн буюу цагаатгагдсан этгээд, хохирогч, өмгөөлөгч, прокурорт гардуулан өгнө.
/Энэ хэсгийг 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
302.2. Шийтгэгдсэн буюу цагаатгагдсан этгээд, хохирогч монгол хэл мэддэггүй бол шийтгэх ба цагаатгах тогтоолыг уг этгээдийн эх хэл буюу мэддэг хэл дээр орчуулж өгнө.

302.3. Шүүх нь иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагч, тэдний төлөөлөгчид тогтоолыг давж заалдах хугацаа дуусахаас өмнө танилцуулах арга хэмжээ авна.

Print