МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
333 дугаар зүйл. Өвчний учир хугацаанаас өмнө ял эдлэхээс чөлөөлөх

333.1. Албадан ажил хийлгэх, баривчлах, хорих ял шийтгүүлсэн ялтан ял эдлэх хугацаандаа сэтгэцийн буюу бусад хүнд өвчнөөр өвчилсний улмаас түүнийг ял эдлүүлэх боломжгүй байдалд хүргэвэл прокурор тухайн төрлийн ял эдлүүлж байгаа байгууллагын саналыг үндэслэн гурваас доошгүй их эмчийн бүрэлдэхүүнтэй комисс томилж дүгнэлт гаргуулна.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

333.2.Энэ хуулийн 333.1-д заасны дагуу томилогдсон комисс ял эдлүүлэх боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргавал прокурорын саналыг үндэслэн шүүгч ялтанд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэж, сэтгэцийн эмгэг судлалын тусгай буюу бусад эмнэлэгт байлгах, эсхүл түүнийг цаашид ял эдлэхээс чөлөөлөх тухай захирамж гаргана.

333.3. Ял эдэлж байгаа ялтан бие эрхтэндээ санаатайгаар гэмтэл учруулснаас өвчилсөн бол ял эдлүүлэхээс чөлөөлөхгүй.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

333.4.Өвчний учир ял эдлүүлэхээс чөлөөлөх тухай шүүгчийн захирамж гарсан бол тухайн ялтныг шүүх хуралдааны танхимаас нэн даруй суллана.
/Энэ хэсэгт 2007 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
333.5. Өвчний учир ял эдлүүлэхээс чөлөөлөх тухай шүүгчийн захирамжид давж заалдах гомдол гаргаж болохгүй ба харин прокурор эсэргүүцэл бичиж болно.


Print