МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх
341 дүгээр зүйл. Ялгүйд тооцох тухай хүсэлтийг хэлэлцэх

341.1. Эрүүгийн хуулийн 78.3-д зааснаар хугацаанаас өмнө ялгүйд тооцох тухай асуудлыг ялаа эдэлж дууссан этгээдийн оршин байгаа газрын шүүхийн шүүгч ял эдэлсэн этгээд, түүний өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шийдвэрлэнэ.

341.2. Энэ хуулийн 341.1-д заасан хүсэлтийг хэлэлцэхэд прокурор, өмгөөлөгч, холбогдох этгээд, хүсэлт гаргасан байгууллагын төлөөлөгчийг оролцуулж болох ба уг этгээд ирээгүй нь хүсэлтийг хэлэлцэхэд саад болохгүй.

341.3.Ялгүйд тооцох тухай хүсэлтийг хэлэлцэх ажиллагаа нь шүүгчийн мэдээллээр эхлэх бөгөөд прокурорын дүгнэлт, шүүхэд дуудагдсан хүмүүсийн саналыг сонсоно.

341.4. Ялгүйд тооцох хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгож, захирамж гаргасан бол 1 жилийн дотор уг хүсэлтийг шүүх дахин авч хэлэлцэхгүй.

Print