МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх
358 дугаар зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх хугацаа

358.1. Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас цагаатгасан буюу хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай шүүхийн тогтоол, магадлалыг хянаж үзэх, түүнчлэн шийтгэгдсэн этгээдэд хүнд ялтай хуулийг хэрэглэх шаардлагатай болсон бол зөвхөн Эрүүгийн хуулийн 76 дугаар зүйлд заасан эрүүгийн хариуцлагад татаж болох хөөн хэлэлцэх хугацааны дотор, шинэ нөхцөл байдал илэрснээс хойш 1 жил өнгөрөөгүй бол гүйцэтгэж болно.

358.2.Шинэ нөхцөл байдал илэрснээс шийтгэх тогтоолыг хянаж үзэх явдал нь шийтгэгдсэн этгээдэд ашигтай байвал хугацаагаар хязгаарлахгүй.

358.3. Шийтгэгдсэн этгээдийг цагаатгахын тулд хэргийг шинэ нөхцөл байдал илэрснээс сэргээхэд уг этгээд нас барсан нь саад болохгүй.

Print