МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх
359 дүгээр зүйл. Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийн ажиллагааг үүсгэх

359.1.Шинэ нөхцөл байдал илэрсэн тухай гомдол, хүсэлтийг прокурорт явуулна.

359.2. Энэ хуулийн 357 дугаар зүйлд дурдсан үндэслэлийн аль нэг нь байвал прокурор шинэ нөхцөл байдал илэрснээс хэргийн ажиллагааг үүсгэх тухай тогтоол гаргаж, уг байдлыг мөрдөн шалгах, эсхүл энэ талаар хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчид даалгавар өгнө.

359.3.Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг шалгахад энэ хуульд заасан журмыг баримтлан шаардлагатай байцаан шийтгэх ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

359.4.Прокурор шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын талаар хэрэг үүсгэх үндэслэлгүй гэж үзвэл энэ тухай үндэслэл бүхий тогтоол гаргаж, гомдол, хүсэлтийг хэрэгсэхгүй орхих ба түүнийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны прокурорт гомдол гаргаж болно.

359.5. Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг шалгах ажиллагаа эхэлмэгц хэргийн хугацааг шинээр тогтоож, хугацаа сунгахад энэ хуульд заасан журмыг баримтална.

Print