МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Насанд хүр ээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тусгай журам
367 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй этгээдийг хяналтад өгөх

367.1. Насанд хүрээгүй этгээдэд энэ хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахаас гадна түүнийг эцэг, эх, хууль ёсны бусад төлөөлөгчийн хяналтад шилжүүлэн өгч болно.

367.2. Насанд хүрээгүй этгээдийг эцэг, эх, хууль ёсны бусад төлөөлөгчийн хяналтад шилжүүлэхэд уг этгээд нь насанд хүрээгүй этгээдийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч ба шүүхээс дуудсан цагт ирүүлж байх, түүнийг төлөв томоотой байлгах үүргийг бичгээр өгнө.

367.3. Насанд хүрээгүй этгээдийг хяналтдаа авч байгаа эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид түүний сэрдэгдэж байгаа буюу яллагдах гэж байгаа хэргийн талаар мэдэгдэж, хүлээсэн үүргээ зөрчвөл хүлээлгэх хариуцлагын талаар урьдчилан сануулна.

367.4.Насанд хүрээгүй этгээдийг хяналтдаа авсан этгээд хүлээсэн үүргээ зөрчвөл түүнд энэ хуулийн 77 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Print