МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Насанд хүр ээгүй этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах тусгай журам
368 дугаар зүйл. Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг дуудах журам

368.1. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг тэдний эцэг, эх буюу хууль ёсны бусад төлөөлөгчөөр нь дамжуулан дуудах ба зөвхөн хэргийн байдлаас шалтгаалж өөр журмаар ирүүлж болно.

368.2. Цагдан хоригдож байгаа насанд хүрээгүй этгээдийг цагдан хорих байрны захиргаагаар дамжуулан дуудна.

Print