МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх ажиллагаа
378 дугаар зүйл. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл

378.1. Сэтгэцийн хувьд хэрэг хариуцах чадваргүй үедээ гэмт хэрэг үйлдсэн, эсхүл гэмт хэрэг үйлдсэнийхээ дараа сэтгэцийн өвчнөөр өвчилсөн бөгөөд үйлдсэн хэргийн шинж, өвчний байдлаараа уг этгээд нийгэмд аюултай байвал шүүх түүнд Эрүүгийн хуулийн 65 дугаар зүйлд дурдсан эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэнэ.

378.2. Шүүх эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхдээ энэ хуулийн ерөнхий үндэслэл болон энэ бүлэгт дурдсан журмыг баримтална.

Print