МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх ажиллагаа
380 дугаар зүйл. Өмгөөлөгчийг оролцуулах

380.1. Энэ хуулийн 378 дугаар зүйлд заасан этгээдийн хэрэгт өмгөөлөгчийг заавал оролцуулна.

Print