МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх ажиллагаа
383 дугаар зүйл. Хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх ажиллагаа

383.1. Энэ хуулийн 381 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу шүүхэд шилжиж ирсэн хэргийг 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй энэ хуулийн гучин нэгээс гучин тавдугаар бүлэгт дурдсан журмын дагуу иргэдийн төлөөлөгч, улсын яллагч, өмгөөлөгчийг заавал оролцуулан шүүх хуралдаанаар хэлэлцэнэ.

383.2. Шүүх хуралдаан уг этгээд гэмт хэрэг үйлдсэнийг нотолж байгаа буюу үгүйсгэж байгаа нотлох баримтыг шалгаж, түүний сэтгэцийн өвчний талаар гаргасан шинжээчийн дүгнэлтийг сонсож, эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой бусад байдлыг хянан үзнэ.

383.3. Шүүх нь шүүхийн хэлэлцүүлэг дуусмагц иргэдийн төлөөлөгч болон улсын яллагчийн дүгнэлт, өмгөөлөгчийн үгийг сонсоно.

Print