МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ ХУУЛЬ
ДӨЧИН ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ
Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь ял эдлүүлэхээр шилжүүлэх
411 дүгээр зүйл. Хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь шилжүүлэн өгөхөөс татгалзах

411.1. Дор дурдсан тохиолдолд Монгол Улсын шүүхээр хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийг харъяат улсад нь шилжүүлэн өгөхөөс татгалзаж болно:

411.1.1.уг этгээдэд ял оногдуулсан аль ч үйлдэл ялтныг харъяалах улсын хууль тогтоомжоор гэмт хэрэгт тооцогддоггүй бол;

411.1.2. ялтныг харъяалах улсын хууль тогтоомжоор хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан буюу бусад үндэслэлээр ялыг харъяалах улсад нь эдлүүлэх боломжгүй бол;

411.1.3. ялтан, эсхүл шилжүүлэн авах хүсэлт гаргасан улс шүүхийн шийтгэх тогтоолын иргэний нэхэмжлэлтэй холбогдолтой заалтыг биелүүлээгүй буюу тийм баталгаа өгөөгүй бол;

411.1.4. олон улсын гэрээнд заасан нөхцөлөөр ялтныг шилжүүлэн өгөх зөвшилцөлд хүрээгүй бол;

411.1.5. ялтан Монгол Улсад байнга оршин суугч байсан бол.

Print