МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
ГУЧИН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Аялал жуулчлал
372 дугаар зүйл. Доголдол гаргахгүй байх үүрэг

372.1.Аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь гэрээнд заасан аяллын ач холбогдлыг бууруулах буюу үр ашиггүй болгох аливаа доголдол гаргахгүйгээр аяллыг зохион байгуулах үүрэгтэй.

372.2.Аялал зохион байгуулагч энэ хуулийн 372.1-д заасан үүргээ биелүүлээгүй бол жуулчин уг доголдлыг арилгахыг шаардах эрхтэй бөгөөд ийнхүү доголдлыг арилгахад харьцангуй их зардал гарахаар бол аялал жуулчлал зохион байгуулагч нь доголдлыг арилгахаас татгалзаж болно.

372.3.Жуулчны тогтоосон боломжийн хугацаанд аялал жуулчлал зохион байгуулагч доголдлыг арилгахгүй бол жуулчин өөрөө уг доголдлыг арилгаж, гарсан зардлыг аялал жуулчлал зохион байгуулагчаас нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

372.4.Аялал жуулчлал зохион байгуулагч доголдлыг арилгахаас шууд татгалзсан буюу арилгах боломжгүй бол энэ хуулийн 372.3-т заасан хугацааг заавал тогтоох шаардлагагүй.

372.5.Аялал нь ямар нэгэн доголдолтой бол тухайн доголдлыг арилгасан хугацааг харгалзан аяллын үнийг бууруулж болно.

372.6.Жуулчин доголдлыг арилгуулах тухай аялал жуулчлал зохион байгуулагчид өөрийн буруугаас мэдэгдээгүй бол аяллын үнийг бууруулахгүй.

Print