МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗYЙН АКТЫН Е-САН
www.mongolianlaws.com
Print

ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ
ДӨЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хамтран ажиллах
476 дугаар зүйл. Хамтран ажиллах гэрээ

476.1.Хамтран ажиллах гэрээгээр хоёр буюу түүнээс дээш этгээд хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр, ашиг олох болон бусад тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтран ажиллах үүрэг хүлээнэ.

476.2.Хамтран ажиллах гэрээг бичгээр буюу амаар байгуулж болно.
476.3.Хамтран ажиллах гэрээг бичгээр байгуулах тохиолдолд дараахь зүйлийг тусгана:

476.3.1.гэрээний талуудын нэр, хаяг;
476.3.2.хамтын үйл ажиллагааны төрөл, зорилго;
476.3.3.талуудын эрх, үүрэг;
476.3.4.удирдлагын бүтэц, эрх, үүрэг;
476.3.5.ашиг, алдагдлыг хуваарилах журам;
476.3.6.гэрээнээс гарах журам;
476.3.7.гэрээний хугацаа;
476.3.8.гэрээг дуусгавар болгох үндэслэл, дундын эд хөрөнгийг хуваарилах журам.

Print